JAVNI POZIV za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”

2021-08-02

Na osnovu člana 15. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” (u daljem tekstu Pravilnik), Komisija za izbor Korisnika projekta Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine (u daljem tekstu: Komisija) na sednici Komisije, održanoj 27.07.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:

                                                                 JAVNOG POZIVA

za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde PM1-EP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-1-Ekonomska podrska  a ceo dokument ovde  JAVNI-POZIV-MERA-1 final

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” koji sprovodi ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nemačka organizacija Udruženje samarićanskih radnika (ASB) u saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Forum Roma Srbije i korisničkim lokalnim samoupravama Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje. Projekat finansira Nemačka razvojna banka KWF (u daljem tekstu: „Donator“) u okviru programa „Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim izbegličkom krizom“.

Izabrani korisnici stiču pravo na podršku definisanu Pravilnikom i ovim Javnim pozivom za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Mera 1 – Ekonomska podrška ima za svrhu: a) ukazivanje na mogućnosti za pokretanje privatnog biznisa; b) da korisnici steknu znanja i veštine neophodne za razvijanje poslovnih planova, na osnovu kojih bi mogli da identifikuju izvore za finansiranje svojih poslovnih ideja; c) da ih informiše o raspoloživim sredstvima za finansiranje preduzetničkih ideja, samozapošljavanja i subvencija sa obe strane administrativne linije; d) da ih upoznaju sa osnovnim pravnim okvirom i procedurama za registraciju različitih oblika privrednih društava i vođenje poslova.

Mera će se sastojati od sledećih pod-aktivnosti:

1.1. Implementacije osnovnih treninga za pokretanje biznisa;

1.2. Stručno-edukativnih treninga;

1.3. Biznis podrške, savetovanja i monitoringa;

 

Pravo na podršku u okviru Projekta imaju svi podnosioci prijava pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima utvrđenim Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Pravo na podršku imaju povratnici, Romi, ali i lokalno ugroženo stanovništvo koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje), kao i članovi njihovih porodica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština.

Zbog izuzetno lokalne prirode projekta, aktivnosti će se realizovati u bliskom partnerstvu sa opštinama. Podrška predviđena projektom raspoređivaće se po mestu prebivališta potencijalnih korisnika u odnosu na korisničke opštine.

Komisija će proces selekcije prijavljenih korisnika u okviru Mere 1 – Ekonomska podrška –izvršiti u sledljivom postupku, na sledeći način:

  1. Izbor najmanje 120 korisnika za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih obuka za pokretanje biznisa
  2. Izbor 100 korisnika za početno i kontunuirano stručno obrazovanje (VET). Ove obuke obuhvataju oblasti kao što su uslužni tehničari, frizer/frizerka, kuvari/kuvarice, tesari, itd.
  3. Izbor korisnika koji su prošli stručno obrazovanje za dalju mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring

Svi kandidati koji se prijave za osnovnu obuku za pokretanje biznisa kasnije će imati pravo da se prijave za stručno obrazovanje, a sama obuka će, osim u obrazovne svrhe, imati i svrhu ključnog uslova za odabir budućih učesnika stručnog obrazovanja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje Prijave na Javni poziv za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška:

  • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (SM1-EP);
  • Popunjen prijavni obrazac (PM1-SP); koji sadrži izjavu da su povratnici (za aplikante koji pripadaju povratničkoj populaciji);
  • Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za pripadnike ove manjine; (za aplikante koji pripadaju toj nacionalnoj manjini); izjava da su nezaposleni ukoliko se ne nalaze na evidenciji NSZ), za aplikante koji su nezaposleni.
  • Fotokopija lične karte;
  • Saglasnost zakonskog zastupnika(roditelja, staratelja) aplikanta koji je navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina, da učestvuje u Javnom pozivu (za aplikante koji su mlađi od 18 godina)

 

Komisija ima pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o prijavi podnosioca pisanim putem u roku od 7 dana od dana odlučivanja kada je uočeno da je neophodno blagovremeno dostaviti odgovarajući dokaz.

U slučaju nepotpunih prijava, Komisija ima pravo da pisanim zahtevom za dopunu dokumentacije od podnosioca nepotpune prijave traži dopunu dokumentacije u roku od 8 dana od dana razmatranja prijave, a u skladu sa načelom poučavanja neuke stranke i u najboljem interesu korisnika.

Korisnik je dužan da blagovremeno dostavi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zahtevom u roku od 8 dana od dana prijema zahteva. U suprotnom, Komisija individualnom odlukom odbacuje njegovu prijavu na koju ima pravo žalbe Upravnom odboru Projekta, preko Komsije, u roku od 8 dana od prijema odluke o odbacivanju.

Izbor najmanje 120 korisnika za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih treninga za pokretanje biznisa, sprovešće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

BODOVNA LISTA – Izbor najmanje 120 korisnika za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih treninga za pokretanje biznisa
Kriterijumi Broj bodova
1. Delatnost u kojoj je izražena namera otpočinjanja sopstvenog posla
Proizvodnja 30
Usluga 20
Trgovina 10
2. Kategorija teže zapošljivog stanovništva
Povratnici 20
Pripadnici romske nacionalne manjine 20
Pripadnici drugih društvenih grupa 10
3. Osoba ženskog pola, pripadnica teže zapošljivih kategorija 10
4. Planirana registracija privredne delatnosti 10
5. Podnosilac prijave nezaposleno lice 10
 

Izbor 100 korisnika za stručno-edukativne treninge, sprovešće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

BODOVNA LISTA – 100 korisnika za stručno-edukativne treninge
Kriterijumi Broj bodova
1. Delatnost u kojoj je izražena namera sticanja znanja, veština i zapošljavanja
Proizvodnja 30
Usluga 20
Trgovina 10
2. Kategorija teže zapošljivog stanovništva
Povratnici 20
Pripadnici romske nacionalne manjine 20
Pripadnici drugih društvenih grupa 10
3. Osoba ženskog pola, pripadnica teže zapošljivih kategorija 20
4. Podnosilac prijave nezaposleno lice 10
5.Podnosilac prijave je učestvovao u osnovnim treninzima za pokretanje biznisa 20

 

Ako dva ili više lica i porodičnih domaćinstava imaju isti broj bodova, prednost ima lice ili porodično domaćinstvo koje ima veći broj bodova po sledećem prioritetu o kojima Komisija naknadno traži dokaze.

Na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave ostvari u skladu sa članom 9. Pravilnika, Komisija objavljuje Preliminarnu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih treninga za pokretanje biznisa i Preliminarnu listu korisnika stručno-edukativnih treninga i za dalju mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring (u daljem tekstu: Preliminarne liste korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška).

Preliminarnu listu korisnika stručno-edukativnih treninga Komisija će objaviti nakon završetka osnovnih treninga za pokretanje biznisa.

Preliminarne liste korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška– sadrže: naziv Komisije, osnov za pripremu, redni broj, broj prijave, ime i prezime podnosioca prijave na Javni poziv, mesto prebivališta, ukupan zbir bodova, datum utvrđivanja Preliminarnih lista, rok i način podnošenja prigovora.

Na Preliminarne liste korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na oglasnim tablama opština Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje, kao i na sajtovima FRS-a, IDC-a i ASB-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd ili preko kancelarije FRS-a, Ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava i završetka postupka po prigovoru, Komisija objavljuje odgovarajuće Konačnu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih treninga za pokretanje biznisa i Konačnu listu stručno-edukativnih treninga i za dalju mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring (u daljem tekstu: Konačna lista korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška).

Na Konačnu listu korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru Projekta, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačnih lista na oglasnim tablama opština Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje, kao i na sajtovima FRS-a, IDC-a i ASB-a.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru Projekta, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd ili preko kancelrije FRS-a, Ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor Projekta odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika. O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora Projekta, Komisija donosi odgovarajuće Odluke – Odluku o dodeli podrške za podršku kroz obezbeđivanje osnovnih treninga za pokretanje biznisa, Odluku o dodeli stručno-edukativnih treninga i za dalju mentorsku podršku u biznisu, Odluku za poslovno savetovanje i monitoring (u daljem tekstu: Odluke o izboru korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška).

Prijava za podršku u okviru Mere 1– Ekonomska podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u kancelarijama IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, preko kancelarije FRS-a, Ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kancelariji IDC- a na telefon 011/31 29 992, kancelariji FRS-a na tel                     060 717 24 27 i ASB-a 011 311 73 18

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 02.08.2021. godine, i traje do 04.09.2021. godine.

 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

 

Beograd, 27.07.2021.

Ovaj elektronski dokument je punovažan bez potpisa i pečata.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER