Re!NTEGRATE – DRUGI JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 2. – EKONOMSKA PODRŠKA

2020-10-14

***

Komisija za odabir korisnika projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“,  raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” koji sprovodi nemačka organizacija Udruženje samarićanskih radnika (ASB) i udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), sa korisničkim lokalnim samoupravama gradom Novim Pazarom, opštinom Tutin i opštinom Sjenica, i Lokalnim partnerima na Projektu Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom ”Merhamet – Sandžak”. Projekat finansira Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (u daljem tekstu: „Donator„) u okviru programa Engagement Global.

Izabrani korisnici Projekta stiču pravo na podršku definisanu Projektom, Pravilnikom i ovim Javnim pozivom za Meru 2 – Ekonomska podrška.

Mera 2 – Ekonomska podrška za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja opsega sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući edukaciji iz oblasti finansija, strateškog planiranja, organizacionog razvoja, marketinga, kao i subvencijama za samozapošljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i mentoring, obuhvata sledeće mere, u skladu sa Projektom:

2.1. Implementacija biznis treniga;

2.2. Subvencije za mere ostvarivanja prihoda za povratnike;

2.3. Kontinuirane obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju;

2.4. Biznis podrška, savetovanje i monitoring;

Pravo na podršku u okviru Projekta imaju svi podnosioci prijava pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima utvrđenim Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Pravo na podršku imaju povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (grad Novi Pazar, opština Tutin, opština Sjenica), kao i druga lica i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština.

Podrška krajnjim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 70% podrške bude namenjeno povratnicima sa teritorija tri korisničke opštine, dok će najviše 30% podrške biti pruženo drugim korisnicima sa teritorije korisničkih opština.

Podrška predviđena projektom raspoređivaće se i po mestu prebivališta potencijalnih korisnika u odnosu na korisničke opštine i u skladu sa Partnerskim ugovorom.

U okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, korisnicima projekta biće obezbeđena podrška kroz dve komponente koje se međusobno ne isključuju:

  1. Komponenta SAMOZAPOŠLJAVANJA koja obuhvata:
  2. Biznis treninge, odnosno treninge za otpočinjanje sopstvenog posla, u okviru kojeg će svaki izabrani korisnik razviti individualni biznis plan,
  3. Subvencije za samozapošljavanje za nabavku mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom,
  4. Mentorska podrška u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring.
  5. Komponenta OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina, alata i opreme za rad i repromaterijala navedenim u biznis planu u iznosu do 3.000,00 evra (sa uračunatim PDV-om) po kursu dinara na dan konvertovanja tranše sredstava Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.

Pravo na podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, imaju povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (grad Novi Pazar, opština Tutin, opština Sjenica), kao i druga lica i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština, u skladu sa Konačnim listama korisnika za Meru 2  – Ekonomska podrška.

Tekst Javnih poziva, uputstvo , obrazac za prijavu i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Drugi Javni poziv, Mera 2. – Ekonomska podrška, dokumenta:

1.-JAVNI-POZIV-MERA-2-Ekonomska-podrška_RENTEGRACIJA-1 (1)

2.-PM2-EP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska-podrška_RENTEGRACIJA (1)

3.-SM2-EP_Saglasnost-za-obradu-podataka-o-ličnosti_RENTEGRACIJA

4.-Izjava-o-povratničkom-statusu_Mera-2-Ekonomska-podrška_RENTEGRACIJA

5.-Izjava-o-pripadnosti-romskoj-nacionalnoj-manjini_Mera-2-Ekonomska-podrška_RENTEGRACIJA

6.-Izjava-o-nezaposlenosti_Mera-2-Ekonomska-podrška_RENTEGRACIJA

Prijava za podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u kancelarijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka (SEDA), u Novom Pazaru, na adresi 7. juli bb, u Tutinu, na adresi Pešterska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.

Prijava za podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u kancelarijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka, u Novom Pazaru, na adresi 7. juli bb, u Tutinu, na adresi Pešterska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD ČETVRTKA 08. OKTOBRA 2020. godine, i traje do 30. OKTOBRA 2020. godine.

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER