Predlog lista korisnika za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme

2014-12-10

Izborna komisija za odabir povratničkih zajednica
za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme
u okviru dela Projekta pharmacy in canada IPA 2012 –
Podrška unapređenju životnih uslova
povratnika i zatvaranju kolektivnih centara – Lot 2

Izborna komisija za odabir povratničkih zajednica za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme u okviru dela Projekta IPA 2012 – Podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranju kolektivnih centara – Lot 2, a u okviru projekta koji finansira Evropska Unija „Podrška održivom povratku na Kosovo* i reintegraciji interno raseljenih lica“ a koji sprovodi ASB (u daljem tekstu: Komisija), na sednici održanoj 09. novembra 2014. godine a na osnovu Pravilnika o radu donela je

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU PREDLOGA LISTE PRIJAVA KOJI SU PROŠLE ADMINISTRATIVNU PROVERU PRIJAVA ZA ODABIR POVRATNIČKIH ZAJEDNICA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME

I

Utvrđuje se predlog lista prijava koji su prošle administrativnu proveru prijava za viagra online odabir povratničkih zajednica za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i to:

Red. br. prijave od 14.10.2014. Ime i prezime nosioca prijave Povratnička zajednica
1. Radoš Repanović Istok
4. Miljko Milovanović Peć
6. Ranko Jokić Peć
11. Gligorije Šarić Orahovac

 

II

Predlog listu prijava koje su prošle administrativnu proveru za odabir povratničkih zajednica za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme objaviti na sajtu ASB-a http://www.asb-see.org/

III

Na predlog listu podnosilac prijave može podneti prigovor Komisiji, u roku od 8 dana od objavljivanja liste i to preko ASB-a na e-mail adresu [email protected] sa naznakom: „Za Izbornu komisiju za odabir povratničkih pharmacy in canada zajednica za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme ”.

U Beogradu, 09.12.2014.

Izborna komisija za odabir povratničkih zajednica za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme

 

Share this entry

ASB is a German aid and welfare organisation, engaged in areas such as civil protection, rescue services and social welfare services. As a non-political organisation, ASB has, since its foundation in 1888, provided rapid and direct help to all those in need of our support.

Contact Us


Address:

ASB SEE Main Office Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene 4, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel:

+387 (0)33 468 366

E-mail:

[email protected]


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER